پروژه ها

پست‌های سیار ۶۳/۲۰ KV برق منطقه‌ای تهران
تابلوهای 40.5KV برق منطقه‌ای خوزستان-پست ذوالفقاری
فیدرخانه‌های 20KV مانا انرژی
تابلوهای پست فیروز بهرام
تابلوهای 40.5KV فولاد شرق کاوه