پست‌های سیار ۶۳/۲۰ KV برق منطقه‌ای تهران

دو پست سیار که هر کدام شامل سه تریلی مجزا، یک تریلی برای بخش 63KV و یک تریلی برای بخش تابلوهای فشارمتوسط و یک تریلی شامل تابلوهای حفاظت و کنترل و اتاق کنترل به همراه سیستم‌های ارتباطی به شرکت برق منطقه‌ای تهران تحویل شد.