تابلوهای بانک خازنی

تابلوهای بانک خازنی به مجموعه ای از خازن ها که به منظور اصلاح ضریب توان شبکه کنار یکدیگر قرار گرفته اند اطلاق گردد.