تابلوهای 40.5KV فولاد شرق کاوه

شامل دو سلول ورودی و شش سلول خروجی 40KV و کوپلر و سلول‌های رایزر و میترینگ بوده‌است که برای پست اصلی کارخانه تجهیز شده‌است.