تابلوهای 40.5KV برق منطقه‌ای خوزستان-پست ذوالفقاری

تعویض کامل تابلوهای یک پست فشار‌متوسط در شهر آبادان که به دلیل آتش سوزی آسیب دیده بود و طراحی نقشه‌ها متناسب با فضا و تجهیزات موجود در این پروژه انجام شد.

دو سلول ورودی 2000 آمپر و 1 سلول خروجی به همراه کوپلر و مترینگ و رایزر در این پروژه تحویل شد.